skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Cooperation xóa Nhan đề tạp chí: Bulletin of the World Health Organization xóa Tác giả/ người sáng tác: Røttingen, John-Arne xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing implementation mechanisms for an international agreement on research and development for health products

Hoffman, Steven ; Røttingen, John-Arne

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Nov 2012, Vol.90(11), pp.854-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.109827

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies for achieving global collective action on antimicrobial resistance/Strategies visant l'accomplissement d'une action collective mondiale sur la resistance aux antimicrobiens/Estrategias para lograr una accion colectiva global frente a la resistencia a los antimicrobianos.(Policy & practice)

Hoffman, Steven J. ; Caleo, Grazia M. ; Daulaire, Nils ; Elbe, Stefan ; Matsoso, Precious ; Mossialos, Elias ; Rizvi, Zain ; Rottingen, John-Arne

Bulletin of the World Health Organization, 2015, Vol.93(12), p.867(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; DOI: 10.2471/BLT.15.153171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Røttingen, John-Arne
  2. Hoffman, Steven J
  3. Roettingen, John-Arne
  4. Hoffman, Steven
  5. Rottingen, John-Arne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...