skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tất cả các phiên bản Régis Sabbadin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-objective forest management under risk by exploring Pareto frontier

Stéphane Couture ; Marie-Josee Cros ; Régis Sabbadin

DOI: 10.6084/m9.figshare.5044702

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk preferences and optimal management of uneven-aged forests in the presence of climate change: a Markov decision process approach

Marie-Josee Cros ; Stéphane Couture ; Régis Sabbadin

DOI: 10.6084/m9.figshare.904851.v3 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.904851

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk preferences and optimal management of uneven-aged forests in the presence of climate change: a Markov decision process approach

Marie-Josee Cros ; Stéphane Couture ; Régis Sabbadin

DOI: 10.6084/m9.figshare.904851.v4 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.904851

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk preferences and optimal management of uneven-aged forests in the presence of climate change: a Markov decision process approach

Marie-Josee Cros ; Stéphane Couture ; Régis Sabbadin

DOI: 10.6084/m9.figshare.904851

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-objective forest management under risk by exploring Pareto frontier

Stéphane Couture ; Marie-Josee Cros ; Régis Sabbadin

DOI: 10.6084/m9.figshare.5044702.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5044702

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable collective pest management at the landscape scale with GMDPtoolbox

Marie-Josee Cros ; Jean-Noël Aubertot ; Nathalie Peyrard ; Régis Sabbadin

DOI: 10.6084/m9.figshare.3759465

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable collective pest management at the landscape scale with GMDPtoolbox

Marie-Josee Cros ; Jean-Noël Aubertot ; Nathalie Peyrard ; Régis Sabbadin

DOI: 10.6084/m9.figshare.3759465.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3759465

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marie-Josee Cros
  2. Régis Sabbadin
  3. Stéphane Couture
  4. Jean-Noël Aubertot
  5. Nathalie Peyrard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...