skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Qvortrup, Matt xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Consociationalism and Power-Sharing in Europe: Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consociationalism and Power-Sharing in Europe: Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation

Jakala, Michaelina ;Kuzu, Durukan ;Qvortrup, Matt;; Jakala, Michaelina ; Kuzu, Durukan ; Qvortrup, Matt

ISBN: 978-3-319-67097-3 ; E-ISBN: 978-3-319-67098-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67098-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Referendums Around the World : The Continued Growth of Direct Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Referendums Around the World : The Continued Growth of Direct Democracy

Butler, David ; Ranney, Austin;; Qvortrup, Matt

E-ISBN: 9781137314703 E-ISBN: 1137314702 DOI: 10.1057/9781137314703 ISBN: 9780230361751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The politics of participation from Athens to e-democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of participation from Athens to e-democracy

Qvortrup, Matt

E-ISBN 9780719076589 ; E-ISBN 9780719076596 ; E-ISBN 9781847792303

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qvortrup, Matt
  2. Qvortrup, Mads.
  3. Qvortrup, M.
  4. Browning, Gary
  5. Ranney, Austin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...