skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Quittek, Juergen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Überwachung eines Netzwerks

Brunner, Marcus ; Quittek, Juergen

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und Netzwerk zur Verwaltung von Portbereichen
Procédé et réseau pour la gestion de tranches de ports
Method and network for managing port ranges

Quittek, Juergen ; Brunner, Marcus

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren und Netzwerk zur Verwaltung von Portbereichen
Procédé et réseau pour la gestion de tranches de ports
Method and network for managing port ranges

Quittek, Juergen ; Brunner, Marcus

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Método y red para gestionar intervalos de puertos

Quittek, Juergen ; Brunner, Marcus

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET RÉSEAU POUR GÉRER DES PLAGES DE PORTS
METHOD AND NETWORK FOR MANAGING PORT RANGES

Quittek, Juergen ; Brunner, Marcus

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A METHOD FOR OPERATING A NETWORK AND A NETWORK

Winter, Rolf ; Quittek, Juergen ; Dietz, Thomas

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR LA SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE DANS UN ENVIRONNEMENT ICT
METHOD AND SYSTEM FOR ENERGY CONSUMPTION MONITORING IN AN ICT ENVIRONMENT

Quittek, Juergen ; Dietz, Thomas ; Dudkowski, Dominique ; Schramm, Jochen

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR STROMVERBRAUCHSÜBERWACHUNG IN EINER ICT-UMGEBUNG
PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR LA SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE DANS UN ENVIRONNEMENT ICT
METHOD AND SYSTEM FOR ENERGY CONSUMPTION MONITORING IN AN ICT ENVIRONMENT

Quittek, Juergen ; Dietz, Thomas ; Dudkowski, Dominique ; Schramm, Jochen

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Network Provisioning for Dynamically Downloadable Applications in Beyond 3G Mobile Networks

Gazis, Vangelis ; Alonistioti, Nancy ; Houssos, Nikos ; Koutsopoulou, Maria ; Gessler, Stefan ; Quittek, Juergen

Journal of Network and Systems Management, 2006, Vol.14(2), pp.221-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-7570 ; E-ISSN: 1573-7705 ; DOI: 10.1007/s10922-006-9026-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure Internet management by delegation

Schönwälder, Jürgen ; Quittek, Jürgen

Computer Networks, 2001, Vol.35(1), pp.39-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; DOI: 10.1016/S1389-1286(00)00148-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Überwachung eines Netzwerks

Brunner, Marcus ; Quittek, Juergen

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Überwachung eines Netzwerks

Brunner, Marcus ; Quittek, Juergen

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET SYSTÈME DESTINÉS À EMPÊCHER DES APPELS NON SOLLICITÉS DANS UN RÉSEAU DE COMMUNICATION
METHOD AND SYSTEM FOR PREVENTING UNSOLICITED CALLS IN A COMMUNICATION NETWORK

Niccolini, Saverio ; Ewald, Thilo ; Quittek, Juergen

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zur Überwachung und zum Schutz eines privaten Netzwerks vor Angriffen aus einem öffentlichen Netz

Westhoff, Dirk ; Quittek, Juergen ; Stiermerling, Martin

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2006  (6)
 3. 2007đến2008  (4)
 4. 2009đến2011  (5)
 5. Sau 2011  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (23)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16)
 2. German  (15)
 3. French  (12)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Quittek, Juergen
 2. Brunner, Marcus
 3. Dudkowski, Dominique
 4. Dietz, Thomas
 5. Niccolini, Saverio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...