skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Quittek, Jürgen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verfahren zum Unterbinden einer Vermittlung von unerwünschten Telefonanrufen

Quittek, Jürgen ; Niccolini, Saverio

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR STROMVERBRAUCHSÜBERWACHUNG IN EINER ICT-UMGEBUNG
PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR LA SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE DANS UN ENVIRONNEMENT ICT
METHOD AND SYSTEM FOR ENERGY CONSUMPTION MONITORING IN AN ICT ENVIRONMENT

Quittek, Jürgen ; Dietz, Thomas ; Dudkowski, Dominique ; Schramm, Jochen

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying and Evaluating Active Technologies in Distributed Management

Quittek, Jürgen ; Brunner, Marcus

Journal of Network and Systems Management, 2003, Vol.11(2), pp.171-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-7570 ; E-ISSN: 1573-7705 ; DOI: 10.1023/A:1023719032187

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure Internet management by delegation

Schönwälder, Jürgen ; Quittek, Jürgen

Computer Networks, 2001, Vol.35(1), pp.39-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; DOI: 10.1016/S1389-1286(00)00148-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
TurfNet: An Architecture for Dynamically Composable Networks
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TurfNet: An Architecture for Dynamically Composable Networks

Schmid, Stefan ; Eggert, Lars ; Brunner, Marcus ; Quittek, Jürgen

Lecture Notes in Computer Science, Autonomic Communication: First International IFIP Workshop, WAC 2004, Berlin, Germany, October 18-19, 2004, Revised Selected Papers, pp.94-114

ISBN: 9783540274179 ; ISBN: 3540274170 ; DOI: 10.1007/11520184_8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (2)
 2. Bài báo  (2)
 3. Book Chapters  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. German  (2)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Quittek, Jürgen
 2. Brunner, Marcus
 3. Quittek, Jurgen
 4. Schonwalder, J
 5. Schönwälder, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...