skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Distributed User Interfaces xóa Tác giả/ người sáng tác: Quigley, Aaron xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors influencing visual attention switch in multi-display user interfaces: a survey

Rashid, Umar ; Nacenta, Miguel ; Quigley, Aaron

Proceedings of the 2012 International Symposium on pervasive displays, 04 June 2012, pp.1-6

ISBN: 9781450314145 ; ISBN: 1450314147 ; DOI: 10.1145/2307798.2307799

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cost of display switching: a comparison of mobile, large display and hybrid UI configurations

Rashid, Umar ; Nacenta, Miguel ; Quigley, Aaron

Proceedings of the International Working Conference on advanced visual interfaces, 21 May 2012, pp.99-106

ISBN: 9781450312875 ; ISBN: 145031287X ; DOI: 10.1145/2254556.2254577

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workshop on Infrastructure and Design Challenges of Coupled Display Visual Interfaces: in conjunction with Advanced Visual Interfaces 2012 (AVI'12)

Quigley, Aaron ; Dix, Alan ; Nacenta, Miguel ; Rodden, Tom

Proceedings of the International Working Conference on advanced visual interfaces, 21 May 2012, pp.815-817

ISBN: 9781450312875 ; ISBN: 145031287X ; DOI: 10.1145/2254556.2254728

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proximal and distal selection of widgets: designing distributed UI for mobile interaction with large display

Rashid, Umar ; Kauko, Jarmo ; Häkkilä, Jonna ; Quigley, Aaron

Proceedings of the 13th International Conference on human computer interaction with mobile devices and services, 30 August 2011, pp.495-498

ISBN: 9781450305419 ; ISBN: 1450305415 ; DOI: 10.1145/2037373.2037446

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Quigley, Aaron
  2. Quigley, A.
  3. Rashid, Umar
  4. Rashid, U.
  5. Nacenta, Miguel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...