skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sau 2005 xóa Tất cả các phiên bản Sage Publications (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Political Research Quarterly xóa Tất cả các phiên bản Querze, Alana xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lose, Win, or Draw? A Reexamination of Direct Democracy and Minority Rights

Haider-Markel, Donald P ; Querze, Alana ; Lindaman, Kara

Political Research Quarterly, June 2007, Vol.60(2), pp.304-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912907301984

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to the Symposium: Diversity and Democracy

Donovan, Todd

Political Research Quarterly, June 2007, Vol.60(2), pp.274-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912907301229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...