skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Quan, Hude xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to practice person‐centred care: A conceptual framework

Santana, Maria J ; Manalili, Kimberly ; Jolley, Rachel J ; Zelinsky, Sandra ; Quan, Hude ; Lu, Mingshan

Health Expectations : An International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy, 2018, Vol.21(2), p.429-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-6513 ; E-ISSN: 1369-7625 ; DOI: 10.1111/hex.12640 ; PMCID: 5867327 ; PMID: 29151269

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lu, Mingshan
  2. Quan, Hude
  3. Santana, Maria J
  4. Manalili, Kimberly
  5. Santana, Maria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...