skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Qiu, Yanjun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation for Automobile Power Performance and Fuel Economy

Chen, Wen;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.2867-2872

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)474 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of External Theory in National Economy Evaluation of Railway Construction Project

Ma, Si ; Peng, Yue ; Peng, Yanmei;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.144-149

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)25 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Economic Analysis of the Price System of Real-Name System for Train Ticket

Wang, Yu ; Li, Jitao;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.452-457

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)75 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Coordinated Development between Urban Comprehensive Traffic System and Economic System

Chen, Hang ; Wang, Yuewei ; Wang, Haiying;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.635-640

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)105 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economy Estimation of Operational Passenger Cars for Freeway Route on Typical Driving Cycles

Wang, Yunlong ; Li, Xiansheng ; Zhang, Hongtian;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.265-270

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)45 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A System Dynamics-Based Model for the Interaction between Comprehensive Transportation System and District Economy

Guo, Zijian ; Wang, Wenyuan ; Tang, Guolei ; Song, Xiangqun;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.654-659

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)108 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Port and Economy Relationship Analysis by System Dynamics

Fu, Mingming;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.162-167

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)28 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis on Economic Development of Transportation Junction Pattern in Medium-Sized City

Li, Ming ; Yu, Si;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.746-751

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)123 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Regional Economic Benefit of Sichuan Province from the High-Speed Railway

Xu, Yi;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.1366-1371

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)226 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evaluation of Port Investment Effect on Regional Economic Development Using DEA Method

Chen, Xuemei;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.277-282

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)47 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Evaluation of High-Speed Railway Development Based on Cost-Benefit Theory

Tang, Junzhong ; Li, Li;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.1331-1336

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)220 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nash Equilibrium Analysis of Developing Cyclic Economy for Highway Project Construction

Yuan, Chi;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.555-559

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)92 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban Rail Transit Construction and Regional Economic Development in China

Huang, Changfu ; Xia, Yuan;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Shuai, Bin

ICTE 2011, pp.434-439

ISBN: 9780784411841 ; DOI: 10.1061/41184(419)72 ; Book DOI: 10.1061/9780784411841

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the Interaction between the Transportation and Regional Economic Development Based on the Panel Data Model

Wang, Q. ; Jian, Q. ; Ma, D.;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Luo, Xia ; Shuai, Bin

International Conference on Transportation Engineering 2009, pp.3859-3864

ISBN: 9780784410394 ; DOI: 10.1061/41039(345)636 ; Book DOI: 10.1061/9780784410394

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Development of Port Industry and Regional Economy Based on Green Idea

Liu, X. ; Wang, N. ; Jia, L. ; Zhao, Y.;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Luo, Xia ; Shuai, Bin

International Conference on Transportation Engineering 2009, pp.3282-3287

ISBN: 9780784410394 ; DOI: 10.1061/41039(345)541 ; Book DOI: 10.1061/9780784410394

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Logistics Industry to Regional Economic Development

Song, D.;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Luo, Xia ; Shuai, Bin

International Conference on Transportation Engineering 2009, pp.1499-1504

ISBN: 9780784410394 ; DOI: 10.1061/41039(345)248 ; Book DOI: 10.1061/9780784410394

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution and Development of the Railway Corridor in China

Jiang, C. ; Peng, Q. ; Tao, S. ; Yuan, J. ; Zhang, H.;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Luo, Xia ; Shuai, Bin

International Conference on Transportation Engineering 2009, pp.3308-3313

ISBN: 9780784410394 ; DOI: 10.1061/41039(345)545 ; Book DOI: 10.1061/9780784410394

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cluster Analysis and Evaluation of the Regional Logistics Industry Competitiveness

Liu, M. ; Li, L.;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Luo, Xia ; Shuai, Bin

International Conference on Transportation Engineering 2009, pp.4158-4163

ISBN: 9780784410394 ; DOI: 10.1061/41039(345)685 ; Book DOI: 10.1061/9780784410394

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculation Method of Overall Evaluation Railway Operating Expenses and Economic Indicator Analysis Based on Rough Set

Li, B. ; He, D. ; Tang, Y. ; Tang, Z.;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Luo, Xia ; Shuai, Bin

International Conference on Transportation Engineering 2009, pp.458-463

ISBN: 9780784410394 ; DOI: 10.1061/41039(345)76 ; Book DOI: 10.1061/9780784410394

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economic Speed of Stevedoring Operation in Container Terminal

Yang, C. ; Tong, S. ; Wang, N. ; Zhao, B.;; Peng, Qiyuan ; Wang, Kelvin C. P. ; Qiu, Yanjun ; Pu, Yun ; Luo, Xia ; Shuai, Bin

International Conference on Transportation Engineering 2009, pp.3276-3281

ISBN: 9780784410394 ; DOI: 10.1061/41039(345)540 ; Book DOI: 10.1061/9780784410394

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pu, Yun
  2. Peng, Qiyuan
  3. Shuai, Bin
  4. Wang, Kelvin C. P.
  5. Qiu, Yanjun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...