skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Qiu, Jing-Xin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination therapy with bioengineered miR-34a prodrug and doxorubicin synergistically suppresses osteosarcoma growth

Zhao, Yong ; Tu, Mei-Juan ; Yu, Yi-Feng ; Wang, Wei-Peng ; Chen, Qiu-Xia ; Qiu, Jing-Xin ; Yu, Ai-Xi ; Yu, Ai-Ming

Biochemical Pharmacology, 15 December 2015, Vol.98(4), pp.602-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-2952 ; E-ISSN: 1873-2968 ; DOI: 10.1016/j.bcp.2015.10.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MicroRNA-1291 targets the FOXA2-AGR2 pathway to suppress pancreatic cancer cell proliferation and tumorigenesis

Tu, Mei-Juan ; Pan, Yu-Zhuo ; Qiu, Jing-Xin ; Kim, Edward J ; Yu, Ai-Ming

Oncotarget, 19 July 2016, Vol.7(29), pp.45547-45561 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1949-2553 ; PMID: 27322206 Version:1 ; DOI: 10.18632/oncotarget.9999

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically engineered pre-microRNA-34a prodrug suppresses orthotopic osteosarcoma xenograft tumor growth via the induction of apoptosis and cell cycle arrest

Zhao, Yong ; Tu, Mei-Juan ; Wang, Wei-Peng ; Qiu, Jing-Xin ; Yu, Ai-Xi ; Yu, Ai-Ming

Scientific Reports (Nature Publisher Group), May 2016, Vol.6, p.26611 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep26611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-targeting of DNA, RNA, and protein molecules provides optimal outcomes for treating osteosarcoma and pulmonary metastasis in spontaneous and experimental metastasis mouse models

Jian, Chao ; Tu, Mei-Juan ; Ho, Pui Yan ; Duan, Zhijian ; Zhang, Qianyu ; Qiu, Jing-Xin ; Devere White, Ralph W ; Wun, Theodore ; Lara, Primo N ; Lam, Kit S ; Yu, Ai-Xi ; Yu, Ai-Ming

Oncotarget, 09 May 2017, Vol.8(19), pp.30742-30755 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1949-2553 ; PMID: 28415566 Version:1 ; DOI: 10.18632/oncotarget.16372

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

N -methylnicotinamide and nicotinamide N -methyltransferase are associated with microRNA-1291-altered pancreatic carcinoma cell metabolome and suppressed tumorigenesis

Bi, Hui - Chang ; Pan, Yu - Zhuo ; Qiu, Jing - Xin ; Krausz, Kristopher W ; Li, Fei ; Johnson, Caroline H ; Jiang, Chang - Tao ; Gonzalez, Frank J ; Yu, Ai - Ming

Carcinogenesis, 2014, Vol. 35(10), pp.2264-2272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-3334 ; E-ISSN: 1460-2180 ; DOI: 10.1093/carcin/bgu174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioengineered Let-7c Inhibits Orthotopic Hepatocellular Carcinoma and Improves Overall Survival with Minimal Immunogenicity

Jilek, Joseph L ; Zhang, Qian-Yu ; Tu, Mei-Juan ; Ho, Pui Yan ; Duan, Zhijian ; Qiu, Jing-Xin ; Yu, Ai-Ming

Molecular Therapy - Nucleic Acids, 01 March 2019, Vol.14, pp.498-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-2531 ; E-ISSN: 2162-2531 ; DOI: 10.1016/j.omtn.2019.01.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioengineered miRNA-1291 prodrug therapy in pancreatic cancer cells and patient-derived xenograft mouse models

Tu, Mei-Juan ; Ho, Pui Yan ; Zhang, Qian-Yu ; Jian, Chao ; Qiu, Jing-Xin ; Kim, Edward J ; Bold, Richard J ; Gonzalez, Frank J ; Bi, Huichang ; Yu, Ai-Ming

Cancer Letters, 01 February 2019, Vol.442, pp.82-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3835 ; E-ISSN: 1872-7980 ; DOI: 10.1016/j.canlet.2018.10.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioengineered Let-7c Inhibits Orthotopic Hepatocellular Carcinoma and Improves Overall Survival with Minimal Immunogenicity.

Jilek, Joseph L ; Zhang, Qian-Yu ; Tu, Mei-Juan ; Ho, Pui Yan ; Duan, Zhijian ; Qiu, Jing-Xin ; Yu, Ai-Ming

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qiu, Jing-Xin
  2. Yu, Ai-Ming
  3. Yu, Am
  4. Tu, Mei-Juan
  5. Qiu, J.-X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...