skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Pujolle, Guy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An autonomic mobility management solution for the future wireless Internet

Abid, Meriem ; Macedo, Daniel ; Rubio-Loyola, Javier ; Pujolle, Guy

annals of telecommunications - annales des télécommunications, 2012, Vol.67(11), pp.523-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4347 ; E-ISSN: 1958-9395 ; DOI: 10.1007/s12243-012-0290-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piloting the spanning tree protocol in home networks using a multi-agent system

Molinier, Lionel ; Ligocki, Mathieu ; Ghedira, Emna ; Pujolle, Guy ; Gaïti, Dominique

Telecommunication Systems, 2012, Vol.51(1), pp.15-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4864 ; E-ISSN: 1572-9451 ; DOI: 10.1007/s11235-010-9411-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access and privacy control enforcement in RFID middleware systems: Proposal and implementation on the fosstrak platform

Tounsi, Wiem ; Cuppens-Boulahia, Nora ; Cuppens, Frédéric ; Pujolle, Guy

World Wide Web, 2016, Vol.19(1), pp.41-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-145X ; E-ISSN: 1573-1413 ; DOI: 10.1007/s11280-015-0325-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinguishing video quality through differential matrices

Amorim, Marcelo ; Duarte, Otto ; Pujolle, Guy

Multimedia Systems, 2003, Vol.9(1), pp.94-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0942-4962 ; E-ISSN: 1432-1882 ; DOI: 10.1007/s00530-002-0081-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pujolle, G.
  2. Pujolle, Guy
  3. Macedo, Daniel F.
  4. Cuppens-Boulahia, Nora
  5. Muniz Bandeira Duarte, Otto Carlos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...