skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Price, Tom xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarization in America

Price, Tom

CQ Researcher, 2014, Vol.24(9), pp.193-216

ISSN: 1942-5635

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Campaign Finance

Price, Tom

CQ Researcher, 2016, Vol.26(18), pp.409-432

ISSN: 1942-5635

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hunger in America

Price, Tom

CQ Researcher, 2017, Vol.27(24), pp.557-580

ISSN: 1942-5635

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gun Violence

Price, Tom

CQ Researcher, 2018, Vol.28(27), pp.633-656

ISSN: 1942-5635

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election Security and Voting Rights

Price, Tom

CQ Researcher, 2018, Vol.28(36), pp.849-872

ISSN: 1942-5635

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Conventions

Price, Tom

CQ Researcher, 2008, Vol.18(28), pp.649-672

ISSN: 1942-5635

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Electoral College

Price, Tom

CQ Researcher, 2019, Vol.29(30), pp.1-57

ISSN: 1942-5635

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2020 Census

Price, Tom

CQ Researcher, 2019, Vol.29(17), pp.1-57

ISSN: 1942-5635

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Price, Tom

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...