skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Higgs, S. xóa Tác giả/ người sáng tác: Price, M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impulsivity, eating behaviour and performance on a delay discounting task

Price, M. ; Lee, M.D. ; Higgs, S.

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.633-633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impulsivity, eating behaviour and performance on a delay discounting task

Price, M. ; Lee, M. ; Higgs, S.

Appetite, 1 December 2013, Vol.71, pp.483-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2013.06.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-reported eating traits: Underlying components of food responsivity and dietary restriction are positively related to BMI

Price, Menna ; Higgs, Suzanne ; Lee, Michelle

Appetite, 1 December 2015, Vol.95, pp.203-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2015.07.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-control mediates the relationship between time perspective and BMI

Price, Menna ; Higgs, Suzanne ; Lee, Michelle

Appetite, 1 January 2017, Vol.108, pp.156-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.09.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snack intake is reduced in the presence of a visual cognitive construal cue

Price, M. ; Higgs, S. ; Lee, M.

Appetite, 1 June 2016, Vol.101, pp.220-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2016.02.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Delay discounting, response inhibition and trait impulsiveness. Which aspects of impulsivity predict overeating and overweight?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delay discounting, response inhibition and trait impulsiveness. Which aspects of impulsivity predict overeating and overweight?

Price, M. ; Higgs, S. ; Lee, M.

Appetite, 12/2014, Vol.83, C, p.359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2014.06.088

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delay discounting, response inhibition and trait impulsiveness. Which aspects of impulsivity predict overeating and overweight?

Price, M. ; Higgs, S. ; Lee, M.

Appetite, Dec 1, 2014, Vol.83, p.359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delay discounting, response inhibition and trait impulsiveness. Which aspects of impulsivity predict overeating and overweight?

Price, M. ; Higgs, S. ; Lee, M.

Appetite, 1 December 2014, Vol.83, pp.359-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2014.06.088

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food-specific response inhibition, dietary restraint and snack intake in lean and overweight/obese adults: a moderated-mediation model.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Price, M. ; Lee, M. ; Higgs, S.

International Journal of Obesity, 2016, Vol.40(5), p.877(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-0565 ; DOI: 10.1038/ijo.2015.235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (3)
 4. 2015đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Price, M
 2. Higgs, S
 3. Lee, M
 4. Higgs, Suzanne
 5. Lee, Michelle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...