skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Preusker, F xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The violent collisional history of asteroid 4 Vesta.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Marchi, S. ; Mcsween, H. Y. ; O'brien, D. P. ; Schenk, P. ; De Sanctis, M. C. ; Gaskell, R. ; Jaumann, R. ; Mottola, S. ; Preusker, F. ; Raymond, C. A. ; Roatsch, T. ; Russell, C. T.

Science, May 11, 2012, Vol.336(6082), p.690(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The geologically recent giant impact basins at Vesta's south pole.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Schenk, Paul ; O'brien, David P. ; Marchi, Simone ; Gaskell, Robert ; Preusker, Frank ; Roatsch, Thomas ; Jaumann, Ralf ; Buczkowski, Debra ; Mccord, Thomas ; Mcsween, Harry Y. ; Williams, David ; Yingst, Aileen ; Raymond, Carol ; Russell, Chris

Science, May 11, 2012, Vol.336(6082), p.694(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dawn at Vesta: testing the protoplanetary paradigm.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Russell, C. T. ; Raymond, C. A. ; Coradini, A. ; Mcsween, H. Y. ; Zuber, M. T. ; Nathues, A. ; De Sanctis, M. C. ; Jaumann, R. ; Konopliv, A. S. ; Preusker, F. ; Asmar, S. W. ; Park, R. S. ; Gaskell, R. ; Keller, H. U. ; Mottola, S. ; Roatsch, T. ; Scully, J. E. C. ; Smith, D. E. ; Tricarico, P. ; Toplis, M. J. ; Christensen, U. R. ; Feldman, W. C. ; Lawrence, D. J. ; Mccoy, T. J. ; Prettyman, T. H. ; Reedy, R. C. ; Sykes, M. E. ; Titus, T. N.

Science, May 11, 2012, Vol.336(6082), p.684(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pitted terrain on Vesta and implications for the presence of volatiles.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Denevi, B. W. ; Blewett, D. T. ; Buczkowski, D. L. ; Capaccioni, F. ; Capria, M. T. ; De Sanctis, M. C. ; Garry, W. B. ; Gaskell, R. W. ; Corre, L. Le ; Li, J. - Y. ; Marchi, S. ; Mccoy, T. J. ; Nathues, A. ; O'brien, D. P. ; Petro, N. E. ; Pieters, C. M. ; Preusker, F. ; Raymond, C. A. ; Reddy, V. ; Russell, C. T. ; Schenk, P. ; Sculty, J. E. C. ; Sunshine, J. M. ; Tosi, F. ; Williams, D. A. ; Wyrick, D.

Science, Oct 12, 2012, Vol.338(6104), p.246(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hollows on Mercury: MESSENGER evidence for geologically recent volatile-related activity.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Blewett, David T. ; Chabot, Nancy L. ; Denevi, Brett W. ; Ernst, Carolyn M. ; Head, James W. ; Izenberg, Noam R. ; Murchie, Scott L. ; Solomon, Sean C. ; Nittler, Larry R. ; Mccoy, Timothy J. ; Xiao, Zhiyong ; Baker, David M. H. ; Fassett, Caleb I. ; Braden, Sarah E. ; Oberst, Jurgen ; Scholten, Frank ; Preusker, Frank ; Hurwitz, Debra M.

Science, Sept 30, 2011, Vol.333(6051), p.1856(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Preusker, F.
  2. Preusker, Frank
  3. Gaskell, R
  4. Roatsch, Thomas
  5. Jaumann, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...