skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Prasad, Girijesh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multimodal interface to resolve the Midas-Touch problem in gaze controlled wheelchair

Meena, Yogesh Kumar ; Cecotti, Hubert ; Wong-Lin, Kongfatt ; Prasad, Girijesh

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, July 2017, Vol.2017, pp.905-908

ISSN: 1557-170X ; PMID: 29060019 Version:1 ; DOI: 10.1109/EMBC.2017.8036971

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and on-line evaluation of type-2 fuzzy logic system-based framework for handling uncertainties in BCI classification

Herman, Pawel ; Prasad, Girijesh ; Mcginnity, Thomas M

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2008, Vol.2008, pp.4242-5

ISSN: 1557-170X ; PMID: 19163649 Version:1 ; DOI: 10.1109/IEMBS.2008.4650146

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards increasing the number of commands in a hybrid brain-computer interface with combination of gaze and motor imagery

Meena, Yogesh Kumar ; Cecotti, Hubert ; Kongfatt Wong-Lin, Girijesh ; Prasad, Girijesh

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, August 2015, Vol.2015, pp.506-9

ISSN: 1557-170X ; PMID: 26736310 Version:1 ; DOI: 10.1109/EMBC.2015.7318410

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural time-series prediction preprocessing meets common spatial patterns in a brain-computer interface

Coyle, Damien ; Satti, Abdul ; Prasad, Girijesh ; Mcginnity, Thomas M

Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2008, Vol.2008, pp.2626-9

ISSN: 1557-170X ; PMID: 19163242 Version:1 ; DOI: 10.1109/IEMBS.2008.4649739

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Prasad, Girijesh
  2. Wong-Lin, K.
  3. Cecotti, H.
  4. Cecotti, Hubert
  5. Meena, Y.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...