skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Pozniak, Krzysztof T xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intranet and Internet metrological network with photonic sensors and transmission

Romaniuk, Ryszard S ; Pozniak, Krzysztof T

Proceedings of SPIE, 14 May 1999, Vol.3731(1), pp.224-245

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.348715

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic measurement system for astronomical education

Mankiewicz, Lech ; Pozniak, Krzysztof T ; Romaniuk, Ryszard S ; Szamocki, Przemyslaw ; Wrochna, Grzegorz

Proceedings of SPIE, 22 July 2004, Vol.5484(1), pp.305-316

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.568922

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intranet and Internet metrological workstation with photonic sensors and transmission

Romaniuk, Ryszard S ; Pozniak, Krzysztof T ; Dybko, Artur

Proceedings of SPIE, 14 May 1999, Vol.3731(1), pp.246-273

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.348716

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

LabWindows: tool and environment for sensor design

Dybko, Artur ; Pozniak, Krzysztof T ; Wroblewski, Wojciech ; Maciejewski, Janusz ; Romaniuk, Ryszard S ; Brzozka, Zbigniew

Proceedings of SPIE, 05 August 1997, Vol.3189(1), pp.122-127

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.285621

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software layer for SIMCON ver. 2.1. FPGA based LLRF control system for TESLA FEL part I: system overview, software layers definition

Koprek, Waldemar ; Kaleta, Pawel ; Szewinski, Jaroslaw ; Pozniak, Krzysztof T ; Romaniuk, Ryszard S

Proceedings of SPIE, 06 March 2006, Vol.6159(1), pp.61590A-61590A-12

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.674845

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software layer for SIMCON ver. 2.1. FPGA based LLRF control system for TESLA FEL part II: application layer, networking, examples

Koprek, Waldemar ; Kaleta, Pawel ; Szewinski, Jaroslaw ; Pozniak, Krzysztof T ; Romaniuk, Ryszard S

Proceedings of SPIE, 06 March 2006, Vol.6159(1), pp.61590B-61590B-10

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.674849

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embedded system in FPGA-based LLRF controller for FLASH

Szewinski, Jaroslaw ; Pucyk, Piotr ; Jalmuzna, Wojciech ; Fafara, Przemyslaw ; Pieciukiewicz, Marcin ; Romaniuk, Ryszard ; Pozniak, Krzysztof T

12 October 2006, Vol.6347, pp.63470B-63470B-6

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819464316 ; ISBN: 0819464317 ; DOI: 10.1117/12.714521

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pozniak, Krzysztof T.
  2. Romaniuk, Ryszard S.
  3. Szewinski, Jaroslaw
  4. Pozniak, K.T.
  5. Kaleta, Pawel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...