skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Chủ đề: Portland Cement xóa Tác giả/ người sáng tác: Pour-Ghaz, Mohammad xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is the role of water in the geopolymerization of metakaolin?(Report)(Statistical data)

Park, Sungwoo ; Pour-Ghaz, Mohammad

Construction and Building Materials, Sept 10, 2018, Vol.182, p.360(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.06.073

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pour-Ghaz, Mohammad
  2. Park, Sungwoo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...