skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa Tác giả/ người sáng tác: Poshyvanyk, Denys xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Reporting of GUI Design Violations for Mobile Apps

Moran, Kevin ; Li, Boyang ; Bernal-Cárdenas, Carlos ; Jelf, Dan ; Poshyvanyk, Denys; Poshyvanyk, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 5, 2018

DOI: 10.1145/3180155.3180246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatically Discovering, Reporting and Reproducing Android Application Crashes

Moran, Kevin ; Linares-Vásquez, Mario ; Bernal-Cárdenas, Carlos ; Vendome, Christopher ; Poshyvanyk, Denys; Poshyvanyk, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 4, 2017

DOI: 10.1109/ICST.2016.34

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CrashScope: a practical tool for automated testing of Android applications

Moran, Kevin ; Linares-Vásquez, Mario ; Bernal-Cárdenas, Carlos ; Vendome, Christopher ; Poshyvanyk, Denys

Proceedings of the 39th International Conference on software engineering companion, 20 May 2017, pp.15-18

ISBN: 9781538615898 ; ISBN: 1538615894 ; DOI: 10.1109/ICSE-C.2017.16

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Poshyvanyk, Denys
  2. Bernal-Cardenas, Carlos
  3. Moran, Kevin
  4. Bernal-Cárdenas, Carlos
  5. Poshyvanyk, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...