skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Brazil xóa Tác giả/ người sáng tác: Porto, Gislaine Cristina Lopes Machado xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early metabolic 18F-FDG PET/CT response of locally advanced squamous-cell carcinoma of head and neck to induction chemotherapy: A prospective pilot study.(Research Article)(Report)

Nicolau, Ulisses Ribaldo ; De Jesus, Victor Hugo Fonseca ; Lima, Eduardo Nobrega Pereira ; Alves, Marclesson Santos ; De Oliveira, Thiago Bueno ; Andrade, Louise De Brot ; Silva, Virgilio Souza ; Bes, Paula Cacciatore ; De Paiva, Tadeu Ferreira ; Calsavara, Vinicius Fernando ; Guimaraes, Andrea Paiva Gadelha ; Cezana, Loureno ; Barbosa, Paula Nicole Vieira Pinto ; Porto, Gislaine Cristina Lopes Machado ; Pellizzon, Antonio Cassio Assis ; De Carvalho, Genival Barbosa ; Kowalski, Luiz Paulo

PLoS ONE, August 16, 2018, Vol.13(8), p.e0200823 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0200823

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...