skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Portet, François xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A french corpus of audio and multimodal interactions in a health smart home

Fleury, Anthony ; Vacher, Michel ; Portet, François ; Chahuara, Pedro ; Noury, Norbert

Journal on Multimodal User Interfaces, 2013, Vol.7(1), pp.93-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-012-0104-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and evaluation of a smart home voice interface for the elderly: acceptability and objection aspects

Portet, François ; Vacher, Michel ; Golanski, Caroline ; Roux, Camille ; Meillon, Brigitte

Personal and Ubiquitous Computing, 2013, Vol.17(1), pp.127-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-011-0470-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distant speech processing for smart home: comparison of ASR approaches in scattered microphone network for voice command

Lecouteux, Benjamin ; Vacher, Michel ; Portet, François

International Journal of Speech Technology, 2018, Vol.21(3), pp.601-618 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1381-2416 ; E-ISSN: 1572-8110 ; DOI: 10.1007/s10772-018-9520-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vacher, Michel
  2. Portet, François
  3. Portet, Francois
  4. Portet, F.
  5. Vacher, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...