skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Porfiri, Maurizio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A natural user interface to integrate citizen science and physical exercise.(Report)

Palermo, Eduardo ; Laut, Jeffrey ; Nov, Oded ; Cappa, Paolo ; Porfiri, Maurizio

PLoS ONE, Feb 23, 2017, Vol.12(2), p.e0172587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0172587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling a robotic fish with a smart phone

Abaid, Nicole ; Bernhardt, Jeffrey ; Frank, Jared Alan ; Kapila, Vikram ; Kimani, Daniel ; Porfiri, Maurizio

Mechatronics, August 2013, Vol.23(5), pp.491-496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4158 ; DOI: 10.1016/j.mechatronics.2013.03.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Porfiri, Maurizio
  2. Porfiri, M.
  3. Bernhardt, Jeffrey
  4. Frank, Jared Alan
  5. Laut, Jeffrey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...