skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Hebrew xóa Tác giả/ người sáng tác: Population Information Program xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to Israel, I-IX 1990

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), January 1991, Vol.42(1 Suppl), pp.117-30

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233674 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to Israel, I-VI 1990

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), October 1990, Vol.41(10 Suppl), pp.19-34

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12222387 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to Israel, January-June 1993

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), September 1993, Vol.44(9 Suppl.), pp.1-18

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233661 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration to Israel, January-June 1991

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), September 1991, Vol.42(9 Suppl), pp.95-108

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233658 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Households of immigrants from USSR who arrived in Israel in October-December 1990: a follow-up survey, three years after immigration

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), December 1995, Vol.46(12 Suppl.), pp.131-90

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233667 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants who left Israel within 1-5 years since immigration (arrived 1969-1980)

Population Information Program (Johns Hopkins School of Health);

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), April 1982, Vol.33(4 Supplement), pp.1-16

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233698 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants who arrived in 1977/78, 1978/79 and 1979/80 one year after immigration (comparative data)

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), October 1982, Vol.33(10 Supplement), pp.49-98

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233701 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants who arrived in 1977/78 and 1978/79 one year after immigration (comparative data)

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), 1981, Vol.32(5 Supplement), pp.77-122

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233695 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Projections of population in Israel up to 2003, based on the population in 1993

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), January 1995, Vol.46(1 Suppl.), pp.231-78

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233663 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants from USSR, 1990-1992: demographic characteristics, by last republic of residence

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), April 1994, Vol.45(4 Suppl.), pp.207-40

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233675 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal migration in Israel, 1993

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), January 1995, Vol.46(1 Suppl.), pp.183-230

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233665 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1994 immigrants from former USSR by last republic of residence and by selected demographic characteristics

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), September 1995, Vol.46(9 Suppl.), pp.73-104

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233666 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1993 immigrants from former USSR by last republic of residence and by selected demographic characteristics

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), February 1995, Vol.46(2 Suppl.), pp.21-54

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233664 Version:1

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indicators of the number of Israeli residents abroad, 1992

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), June 1994, Vol.45(6 Suppl.), pp.111-38

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233662 Version:1

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residents who departed in 1973 and did not return by the end of 1977

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), 1979, Vol.30(5 Supplement), pp.99-118

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233683 Version:1

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants who left Israel and did not return: arrived 1969/70-1987

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), September 1989, Vol.40(9 Suppl.), pp.51-76

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233673 Version:1

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Census of population and housing, 1983. Internal migration: selected data from the sample enumeration

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), July 1985, Vol.36(7), pp.65-92

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12222394 Version:1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population and vital statistics, 1981

Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office), February 1983, Vol.34(2 Supplement), pp.33-64

ISSN: 0041-7432 ; PMID: 12233702 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1982  (2)
  2. 1982đến1984  (3)
  3. 1985đến1989  (2)
  4. 1990đến1993  (4)
  5. Sau 1993  (7)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Population Information Program

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...