skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Doumic, Marie xóa Tác giả/ người sáng tác: Popgeorgiev, Nikolay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data-driven modeling of SRC control on the mitochondrial pathway of apoptosis: implication for anticancer therapy optimization

Ballesta, Annabelle ; Lopez, Jonathan ; Popgeorgiev, Nikolay ; Gonzalo, Philippe ; Doumic, Marie ; Gillet, Germain

PLoS Computational Biology, April 2013, Vol.9(4), p.e1003011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1003011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. PMC (PubMed Central)  (1)
 2. HAL (CCSd)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. PLoS  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Asthagiri, Anand R.
 2. Ballesta, Annabelle
 3. Gillet, Germain
 4. Popgeorgiev, Nikolay
 5. Gonzalo, Philippe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...