skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Popa, Ionel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate response of oak (Quercus spp.), an evidence of a bioclimatic boundary induced by the Carpathians

Nechita, Constantin ; Popa, Ionel ; Eggertsson, Ólafur

Science of the Total Environment, 01 December 2017, Vol.599-600, pp.1598-1607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.05.118

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct effects of climate warming on populations of silver fir (Abies alba) across Europe

Gazol, Antonio ; Camarero, J. Julio ; Gutiérrez, Emilia ; Popa, Ionel ; Andreu‐Hayles, Laia ; Motta, Renzo ; Nola, Paola ; Ribas, Montserrat ; Sangüesa‐Barreda, Gabriel ; Urbinati, Carlo ; Carrer, Marco

Journal of Biogeography, June 2015, Vol.42(6), pp.1150-1162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0270 ; E-ISSN: 1365-2699 ; DOI: 10.1111/jbi.12512

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct effects of climate warming on populations of silver fir (Abies alba) across Europe

Gazol, Antonio ; Camarero, J. Julio ; Gutiérrez Merino, Emilia ; Popa, Ionel ; Andreu Hayles, Laia ; Motta, Renzo ; Nola, Paola ; Ribas, Montse ; Sangüesa - Barreda, Gabriel ; Urbinati, Carlo ; Carrer, Marco

https://doi.org/10.1111/jbi.12512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0270

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dendrochronological and radiocarbon analyses of subfossil oaks from the foothills of the Romanian Carpathians

Kern, Zoltán ; Popa, Ionel

Geochronometria, 2016, Vol.43(1), pp.113-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17338387 ; E-ISSN: 18971695 ; DOI: 10.1515/geochr-2015-0038

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Popa, Ionel
 2. Popa, I.
 3. Urbinati, Carlo
 4. Motta, Renzo
 5. Gazol, Antonio

theo chủ đề:

 1. Romania
 2. Trees
 3. Droughts
 4. Spain
 5. Tree Rings

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...