skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Ponty, Yann xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using the Fast Fourier Transform to Accelerate the Computational Search for RNA Conformational Switches

Senter, Evan ; Sheikh, Saad ; Dotu, Ivan ; Ponty, Yann ; Clote, Peter; Salsbury, Freddie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050506 ; PMCID: 3526635 ; PMID: 23284639

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An unbiased adaptive sampling algorithm for the exploration of RNA mutational landscapes under evolutionary pressure

Waldispühl, Jérôme ; Ponty, Yann; Ponty, Yann (Editor)

Journal of Computational Biology, November 2011, Vol.18(11), pp.1465-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-5277 ; E-ISSN: 1557-8666 ; DOI: 10.1089/cmb.2011.0181

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expected distance between terminal nucleotides of RNA secondary structures

Clote, Peter ; Ponty, Yann ; Steyaert, Jean-Marc; Ponty, Yann (Editor)

Journal of Mathematical Biology, September 2012, Vol.65(3), pp.581-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-011-0467-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Structural and Evolutionary Information to Detect and Correct Pyrosequencing Errors in Noncoding RNAs

Reinharz, Vladimir ; Ponty, Yann ; Waldispühl, Jérôme; Ponty, Yann (Editor)

Journal of Computational Biology, November 2013, Vol.20(11), pp.905-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-5277 ; E-ISSN: 1557-8666 ; DOI: 10.1089/cmb.2013.0085

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small-world networks and RNA secondary structures

Surujon, Defne ; Ponty, Yann ; Clote, Peter; Ponty, Yann (Editor)

Journal of computational biology : a journal of computational molecular cell biology, January 2019, Vol.26(1), pp.16--26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-8666 ; E-ISSN: 1557-8666 ; DOI: 10.1089/cmb.2018.0125

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient sampling of RNA secondary structures from the Boltzmann ensemble of low-energy: The boustrophedon method

Ponty, Yann; Ponty, Yann (Editor)

Journal of Mathematical Biology, 2008, Vol.56(1-2), pp.107--127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-007-0137-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asymptotics of RNA shapes

Lorenz, William Andrew ; Clote, Peter ; Ponty, Yann; Ponty, Yann (Editor)

Journal of Computational Biology, 2008, Vol.15(1), pp.31--63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-5277 ; E-ISSN: 1557-8666 ; DOI: 10.1089/cmb.2006.0153

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ponty, Y
  2. Ponty, Yann
  3. Clote, Peter
  4. Clote, P.
  5. Waldispühl, Jérôme

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...