skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Web xóa Tác giả/ người sáng tác: Ponsard, Christophe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmenting Accessibility Guidelines with User Ability Rationales

Ponsard, Christophe ; Beaujeant, Pascal ; Vanderdonckt, Jean; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2013, Vol.LNCS-8117(Part I), pp.579-586

DOI: 10.1007/978-3-642-40483-2_41

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ponsard, Christophe
  2. Beaujeant, Pascal
  3. Ifip, Hal
  4. Vanderdonckt, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...