skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ponge, Jean-François xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution and transitions in complexity: the science of hierarchical organization in nature. By Gerard A. J. M. Jagers op Akkerhuis

Ponge, Jean-François; Ponge, Jean-François (Editor)

Bioscience, July 2017, Vol.67(7), pp.672-674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3568 ; E-ISSN: 1525-3244 ; DOI: 10.1093/biosci/bix039

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structural links between ecology, evolution, and ethics: the virtuous epistemic circle. By Donato Bergandi

Ponge, Jean-François; Ponge, Jean-François (Editor)

Bioscience, March 2014, Vol.64(3), pp.253-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3568 ; E-ISSN: 1525-3244 ; DOI: 10.1093/biosci/biu007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ponge, Jean-François
  2. Ponge, Jean - Francois
  3. Ponge, Jean-Francois
  4. Ponge, Jf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...