skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pols, Hans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healers on the Colonial Market: Native Doctors and Midwives in the Dutch East Indies by Liesbeth Hesselink (review)

Pols, Hans

Bulletin of the History of Medicine, 2013, Vol.87(1), pp.126-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-5140 ; E-ISSN: 1086-3176

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes from Batavia, the Europeans' Graveyard: The Nineteenth-Century Debate on Acclimatization in the Dutch East Indies

Pols, Hans

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 2012, Vol. 67(1), pp.120-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5045 ; E-ISSN: 1468-4373 ; DOI: 10.1093/jhmas/jrr004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...