skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Polojärvi, Mikko xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing Two Tools for Multimodal Navigation

Liljedahl, Mats ; Lindberg, Stefan ; Delsing, Katarina ; Polojärvi, Mikko ; Saloranta, Timo ; Alakärppä, Ismo; Sonic Studio ; Sonic Studio ; Sonic Studio ; Interactive Institute

Advances in Human-Computer Interaction, 2012, Vol. 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5893 ; DOI: 10.1155/2012/251384

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...