skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Pollert, Anna xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De-collectivization and employment problems: the experiences of minority ethnic workers seeking help through Citizens Advice

Holgate, Jane ; Pollert, Anna ; Keles, Janroj ; Kumarappan, Leena

Work, Employment & Society, October 2012, Vol.26(5), pp.772-788 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0170 ; E-ISSN: 1469-8722 ; DOI: 10.1177/0950017012451641

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response to protecting research participants: in defence of Citizens Advice

Holgate, Jane ; Pollert, Anna ; Keles, Janroj ; Kumarappan, Leena

Work, Employment & Society, December 2014, Vol.28(6), pp.1026-1031 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0170 ; E-ISSN: 1469-8722 ; DOI: 10.1177/0950017014548305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lived Experience of Isolation for Vulnerable Workers Facing Workplace Grievances in 21st-Century Britain

Pollert, Anna

Economic and Industrial Democracy, February 2010, Vol.31(1), pp.62-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-831X ; E-ISSN: 1461-7099 ; DOI: 10.1177/0143831X09343992

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Union Decline and Voice among Minority Ethnic Workers: Do Community-based Social Networks Help to Fill the Gap?

Holgate, Jane ; Pollert, Anna ; Keles, Janroj ; Kumarappan, Leena

Urban Studies, February 2012, Vol.49(3), pp.613-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1177/0042098011431617

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-unionized young workers and organizing the unorganized

Tailby, Stephanie ; Pollert, Anna

Economic and Industrial Democracy, August 2011, Vol.32(3), pp.499-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-831X ; E-ISSN: 1461-7099 ; DOI: 10.1177/0143831X10388532

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spheres of collectivism: Group action and perspectives on trade unions among the low-paid unorganized with problems at work

Pollert, Anna

Capital & Class, February 2010, Vol.34(1), pp.115-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-8168 ; E-ISSN: 2041-0980 ; DOI: 10.1177/0309816809353496

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The vulnerable worker in Britain and problems at work

Pollert, Anna ; Charlwood, Andy

Work, Employment & Society, June 2009, Vol.23(2), pp.343-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0170 ; E-ISSN: 1469-8722 ; DOI: 10.1177/0950017009106771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pollert, Anna
  2. Pollert, A
  3. Holgate, Jane
  4. Keles, Janroj
  5. Kumarappan, Leena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...