skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Tác giả/ người sáng tác: Polivy, Janet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching effects on eating: Do individual differences make a difference?

Herman, C. Peter ; Koenig-Nobert, Stephanie ; Peterson, Jordan B ; Polivy, Janet

Appetite, 2005, Vol.45(2), pp.108-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2005.03.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective carbohydrate or protein restriction: Effects on subsequent food intake and cravings

Coelho, Jennifer S ; Polivy, Janet ; Herman, C. Peter

Appetite, 2006, Vol.47(3), pp.352-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.05.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumption stereotypes and impression management: How you are what you eat

Vartanian, Lenny R ; Herman, C. Peter ; Polivy, Janet

Appetite, 2007, Vol.48(3), pp.265-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.10.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evolutionary perspective on dieting

Polivy, Janet ; Herman, C. Peter

Appetite, July 2006, Vol.47(1), pp.30-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.02.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Importance of Friends: Friendship and Adjustment Among 1st-Year University Students

Buote, Vanessa M ; Pancer, S. Mark ; Pratt, Michael W ; Adams, Gerald ; Birnie-Lefcovitch, Shelly ; Polivy, Janet ; Wintre, Maxine Gallander

Journal of Adolescent Research, November 2007, Vol.22(6), pp.665-689 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-5584 ; E-ISSN: 1552-6895 ; DOI: 10.1177/0743558407306344

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Polivy, Janet
  2. Polivy, J.
  3. Herman, C. Peter
  4. Herman, C Peter
  5. Herman, CP

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...