skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Poignet, Philippe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of contactless human-machine interface for robotic surgical training

Despinoy, Fabien ; Zemiti, Nabil ; Forestier, Germain ; Sánchez, Alonso ; Jannin, Pierre ; Poignet, Philippe

International journal of computer assisted radiology and surgery, January 2018, Vol.13(1), pp.13-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1861-6429 ; PMID: 28914409 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11548-017-1666-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovative endoscopic sino-nasal and anterior skull base robotics

Trévillot, Vincent ; Sobral, Rafael ; Dombre, Etienne ; Poignet, Philippe ; Herman, Benoît ; Crampette, Louis

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2013, Vol.8(6), pp.977-987 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1861-6410 ; E-ISSN: 1861-6429 ; DOI: 10.1007/s11548-013-0839-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...