skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Poels, Geert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a service system ontology for service science

Lemey, Elisah ; Poels, Geert; Kappel, G ; Maamar, Z ; Motahari Nezhad, Hr

Lecture Notes in Computer Science, 2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 9783642255342 ; DOI: 10.10.7/978-3-642-25535-9_17

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual modelling using domain ontologies: Improving the domain-specific quality of conceptual schemas

Poels, Geert

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating quality of conceptual modelling scripts based on user perceptions

Maes, Ann ; Poels, Geert

Data & Knowledge Engineering, 2007, Vol.63(3), pp.701-724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-023X ; E-ISSN: 1872-6933 ; DOI: 10.1016/j.datak.2007.04.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Poels, Geert
  2. Poels, G
  3. Lemey, Elisah
  4. Maamar, Z
  5. Kappel, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...