skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Podmore, D. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Parental Influence on the Occupational Choice of Young Adults in Hong Kong, and Comparisons with the United States, the Phillipines and Japan

Podmore, David ; Chaney, David

International Journal of Comparative Sociology, March 1973, Vol.14(1-2), pp.104-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071527301400108

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shorter Notices

Land, Hilary

Sociology, August 1983, Vol.17(3), pp.425-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038583017003027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Podmore, David
  2. Podmore, D.
  3. Coupland, Nikolas
  4. Torode, Brian
  5. Chaney, David

theo chủ đề:

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...