skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Tác giả/ người sáng tác: Pliner, Patricia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meal schemas during a preload decrease subsequent eating

Pliner, Patricia ; Zec, Dragana

Appetite, 2007, Vol.48(3), pp.278-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.04.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of clear versus ambiguous normative information on food intake

Leone, Tullia ; Pliner, Patricia ; Peter Herman, C

Appetite, 2007, Vol.49(1), pp.58-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of social influence on eating in couples, friends and strangers

Salvy, Sarah-Jeanne ; Jarrin, Denise ; Paluch, Rocco ; Irfan, Numrah ; Pliner, Patricia

Appetite, 2007, Vol.49(1), pp.92-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Ugh! That's disgusting!”: Identification of the characteristics of foods underlying rejections based on disgust

Martins, Yolanda ; Pliner, Patricia

Appetite, 2006, Vol.46(1), pp.75-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2005.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social psychology of eating: Schachter's legacy

Pelchat, Marcia L ; Pliner, Patricia

Appetite, 2007, Vol.49(1), pp.319-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2007.03.154

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meal duration mediates the effect of “social facilitation” on eating in humans

Pliner, Patricia ; Bell, Rick ; Hirsch, Edward S ; Kinchla, Mark

Appetite, 2006, Vol.46(2), pp.189-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2005.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Ugh! That's disgusting!": Identification of the characteristics of foods underlying rejections based on disgust.(Report)

Martins, Yolanda ; Pliner, Patricia

Appetite, 2006, Vol.46(1), p.75(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pliner, Patricia
  2. Pliner, P.
  3. Martins, Yolanda
  4. Jarrin, Denise
  5. Irfan, Numrah

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...