skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: User Interface xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Plaisant, Catherine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring erotics in Emily Dickinson's correspondence with text mining and visual interfaces

Plaisant, Catherine ; Rose, James ; Yu, Bei ; Auvil, Loretta ; Kirschenbaum, Matthew ; Smith, Martha ; Clement, Tanya ; Lord, Greg

Proceedings of the 6th ACM/IEEE-CS joint conference on digital libraries, 11 June 2006, pp.141-150

ISBN: 1595933549 ; ISBN: 9781595933546 ; DOI: 10.1145/1141753.1141781

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Therapeutic play with a storytelling robot

Lathan, Corinna ; Vice, Jack ; Tracey, Michael ; Plaisant, Catherine ; Druin, Allison ; Edward, Kris ; Montemayor, Jaime

CHI '01 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 31 March 2001, pp.27-28

ISBN: 1581133405 ; ISBN: 9781581133400 ; DOI: 10.1145/634067.634088

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A storytelling robot for pediatric rehabilitation

Plaisant, Catherine ; Druin, Allison ; Lathan, Corinna ; Dakhane, Kapil ; Edwards, Kris ; Vice, Jack ; Montemayor, Jaime

Proceedings of the fourth international ACM conference on assistive technologies, 13 November 2000, pp.50-55

ISBN: 1581133138 ; ISBN: 9781581133134 ; DOI: 10.1145/354324.354338

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User controlled overviews of an image library: a case study of the visible human

North, Chris ; Shneiderman, Ben ; Plaisant, Catherine

Proceedings of the first ACM international conference on digital libraries, 01 April 1996, pp.74-82

ISBN: 0897918304 ; ISBN: 9780897918305 ; DOI: 10.1145/226931.226946

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technologies for families

Plaisant, Catherine ; Druin, Allison ; Hutchinson, Hilary

CHI '02 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 20 April 2002, pp.938-939

ISBN: 1581134541 ; ISBN: 9781581134544 ; DOI: 10.1145/506443.506669

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Plaisant, Catherine
  2. Druin, Allison
  3. Montemayor, Jaime
  4. Vice, Jack
  5. Lathan, Corinna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...