skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Tác giả/ người sáng tác: Pitschel Donald W xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTIONS PRESENTED ON A DEVICE OTHER THAN ACCEPT AND DECLINE FOR AN INCOMING CALL

Santamaria Justin ; Van Os Marcel ; Pitschel Donald W ; Cranfill Elizabeth C ; Brown Jeremy

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

결제를 위한 사용자 인터페이스
USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Van Os Marcel ; Dicker George R ; Steele Glen W ; Yang Lawrence Y ; Caro Pablo F ; Pitschel Donald W ; Ahn Charles ; Tucker Brian ; Yerkes Giancarlo ; Federighi Craig M ; Adams Christopher D ; Lee, Woo Ram ; Diederich Anton K

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

결제를 위한 사용자 인터페이스
USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Van Os Marcel ; Dicker George R ; Steele Glen W ; Yang Lawrence Y ; Caro Pablo F ; Pitschel Donald W ; Ahn Charles ; Tucker Brian ; Yerkes Giancarlo ; Federighi Craig M ; Adams Christopher D ; Lee, Woo Ram ; Diederich Anton K

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

결제를 위한 사용자 인터페이스
USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Van Os Marcel ; Dicker George R ; Steele Glen W ; Yang Lawrence Y ; Caro Pablo F ; Pitschel Donald W ; Ahn Charles ; Tucker Brian ; Yerkes Giancarlo ; Federighi Craig M ; Adams Christopher D ; Lee, Woo Ram ; Diederich Anton K

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

결제를 위한 사용자 인터페이스

Van Os Marcel ; Dicker George R ; Adams Christopher D ; Steele Glen W ; Caro Pablo F ; Anton Peter D ; Pitschel Donald W ; Kostka Petr ; Sarpeshkar Balaji A ; Fu Jack I Chieh ; Paine Brittany D ; Kurtz Daniel

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

웨어러블 디바이스용 로열티 계좌 및 자체 브랜드 계좌에 대한 사용자 인터페이스

Van Os Marcel ; Suzuki Gregg ; Yang Lawrence Y ; Anton Peter D ; Pitschel Donald W

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

로열티 계좌 및 자체 브랜드 계좌에 대한 사용자 인터페이스

Van Os Marcel ; Pitschel Donald W ; Suzuki Gregg ; Yang Lawrence Y ; Anton Peter D ; Steele Glen W ; Dicker George R

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

로열티 계좌 및 자체 브랜드 계좌에 대한 사용자 인터페이스
USER INTERFACE FOR LOYALTY ACCOUNTS AND PRIVATE LABEL ACCOUNTS

Van Os Marcel ; Pitschel Donald W ; Suzuki Gregg ; Yang Lawrence Y ; Anton Peter D ; Steele Glen W ; Dicker George R

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

결제를 위한 사용자 인터페이스
USER INTERFACE FOR PAYMENTS

Van Os Marcel ; Dicker George R ; Adams Christopher D ; Steele Glen W ; Caro Pablo F ; Anton Peter D ; Pitschel Donald W ; Kostka Petr ; Sarpeshkar Balaji A ; Fu Jack I Chieh ; Paine Brittany D ; Kurtz Daniel

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

원격 인가를 요청하는 디바이스를 위한 사용자 인터페이스

Van Os Marcel ; Anton Peter D ; Dicker George R ; Pitschel Donald W ; Sherer Nicholas J ; Alabi Oluwatomiwa B ; Diederich Anton K

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Van Os Marcel
  2. Pitschel Donald W
  3. Dicker George R
  4. Steele Glen W
  5. Yang Lawrence Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...