skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pitlik, Janos xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-amido-4-aryloxy-1-carbonylpyrrolidine derivatives as inhibitors of serine proteases, particularly HCV NS3-NS4A protease

Perni, Robert B ; Britt, Shawn D ; Van Drie, John H ; Court, John J ; Pitlik, Janos

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-amido-4-aryloxy-1-carbonylpyrrolidine derivatives as inhibitors of serine proteases, particularly HCV NS3-NS4A protease

Perni, Robert B ; Britt, Shawn D ; Van Drie, John H ; Court, John J ; Pitlik, Janos

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-Amido-4-aryloxy-1-carbonylpyrrolidine derivatives as inhibitors of serine proteases, particularly HCV NS3-NS4A protease

Perni, Robert B ; Court, John J ; Britt, Shawn D ; Pitlik, Janos ; Van Drie, John H

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-AMIDO-4-ARYLOXY-1-CARBONYLPYRROLIDINE DERIVATIVES AS INHIBITORS OF SERINE PROTEASES, PARTICULARLY HCV NS3-NS4A PROTEASE

Perni, Robert, B ; Court, John, J ; Britt, Shawn, D ; Pitlik, Janos ; Van Drie, John, H

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBITEURS DES SERINES PROTEASES, EN PARTICULIER DE LA PROTEASE NS3-NS4A DU VIRUS DE L'HEPATITE C (VHC)
2-AMIDO-4-ARYLOXY-1-CARBONYLPYRROLIDINE DERIVATIVES AS INHIBITORS OF SERINE PROTEASES, PARTICULARLY HCV NS3-NS4A PROTEASE

Perni, Robert B ; Court, John J ; Britt, Shawn D ; Pitlik, Janos ; Van Drie, John H

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBITEURS DES SERINES PROTEASES, EN PARTICULIER DE LA PROTEASE NS3-NS4A DU VIRUS DE L'HEPATITE C (VHC)
2-AMIDO-4-ARYLOXY-1-CARBONYLPYRROLIDINE DERIVATIVES AS INHIBITORS OF SERINE PROTEASES, PARTICULARLY HCV NS3-NS4A PROTEASE

Perni, Robert, B ; Court, John, J ; Britt, Shawn, D ; Pitlik, Janos ; Van Drie, John, H

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBIDORES DE PROTEASAS DE SERINA EN PARTICULAR PROTEASA NS3-NS4A DEL VHC

Perni, Robert B ; Court, John J ; Britt, Shawn D ; Pitlik, Janos ; Van Drie, John H

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibitors of serine proteases, particularly hcv n

Perni, Robert B ; Court, John J ; Britt, Shawn D ; Pitlik, Janos ; Van Drie, John H

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibitors of serine proteases, particularly HCV NS3-NS4A protease

Perni, Robert B ; Court, John J ; Britt, Shawn D ; Pitlik, Janos ; Van Drie, John H

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibitoren der Serinproteasen, insbesondere der HCV-NS3-NS4A-Protease
Inhibiteurs de sérine protéases, en particulier la HCV NS3-NS4A protéase
Inhibitors of serine proteases, particularly HCV NS3-NS4A protease

Perni, Robert B ; Court, John J ; Britt, Shawn D ; Pitlik, Janos ; Van Drie, John H

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibitors of serine proteases, particularly HCV NS3-NS4A protease

Perni, Robert B ; Court, John J ; Britt, Shawn D ; Pitlik, Janos ; Van Drie, John H

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBITEURS DES SERINES PROTEASES, EN PARTICULIER DE LA PROTEASE NS3-NS4A DU VIRUS DE L'HEPATITE C (VHC)
INHIBITORS OF SERINE PROTEASES, PARTICULARLY HCV NS3-NS4A PROTEASE

Perni, Robert, B ; Court, John, J ; Britt, Shawn, D ; Pitlik, Janos ; Van Drie, John, H

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (5)
 2. 2006đến2008  (1)
 3. 2009đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (5)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. French  (6)
 3. Chinese  (3)
 4. German  (2)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pitlik, Janos
 2. Perni, Robert B
 3. Van Drie, John H
 4. Britt, Shawn D
 5. Court, John J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...