skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Pitas, Ioannis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging biometric modalities: a survey

Goudelis, Georgios ; Tefas, Anastasios ; Pitas, Ioannis

Journal on Multimodal User Interfaces, 2008, Vol.2(3), pp.217-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-009-0020-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of expressive facial animations: A multimodal caricatural mirror

Martin, Olivier ; Kotsia, Irene ; Pitas, Ioannis ; Savran, Arman ; Adell, Jordi ; Huerta, Ana ; Sebbe, Raphael

Journal on Multimodal User Interfaces, 2007, Vol.1(1), pp.21-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/BF02884429

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A monocular system for person tracking: Implementation and testing

Stamou, Georgios ; Krinidis, Michail ; Nikolaidis, Nikos ; Pitas, Ioannis

Journal on Multimodal User Interfaces, 2007, Vol.1(2), pp.31-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/BF02910057

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...