skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pinon, G. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local bacterial flora in thermal injuries: influence of topically applied antibiotics

Greco, J.M ; Dhennin, C ; Pinon, G ; Loulergue, J ; Borderon, E

Burns, 1979, Vol.6(1), pp.37-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/0305-4179(79)90036-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dhennin, C
  2. Loulergue, J
  3. Pinon, G
  4. Borderon, E
  5. Greco, J.M

theo chủ đề:

  1. Medicine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...