skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pinna-Dery, Anne-Marie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ingénierie dirigée par les modèles : quels supports à l'interopérabilité des systèmes d'information ?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ingénierie dirigée par les modèles : quels supports à l'interopérabilité des systèmes d'information ?

Authosserre-Cavarero, Annie ; Bertrand, Frédéric ; Blay-Fornarino, Mireille ; Collet, Philippe ; Dubois, Hubert ; Ducasse, Stéphane ; Dupuy-Chessa, Sophie ; Faron-Zucker, Catherine ; Faucher, Cyril ; Lafaye, Jean-Yves ; Lahire, Philippe ; Le Goaer, Olivier ; Montagnat, Johan ; Pinna-Dery, Anne-Marie

Ingénierie des systèmes d'information, 04/28/2013, Vol.18(2), pp.13-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16331311 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3166/isi.18.2.13-44

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interopérabilité des systèmes d'information : approches dirigées par les modèles

Authosserre-Cavarero, Annie ; Bertrand, Frederic ; Blay- Fornarino, Mireille ; Collet, Philippe ; Dubois, Hubert ; Ducasse, Stéphane ; Dupuy-Chessa, Sophie ; Faron Zucker, Catherine ; Faucher, Cyril ; Lafaye, Jean-Yves ; Lahire, Philippe ; Le Goaer, Olivier ; Montagnat, Johan ; Pinna-Dery, Anne-Marie

Inforsid 2012, 29 May 2012, pp.11-30

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. French  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...