skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Pijaudier-Cabot, Gilles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Poromechanics of saturated isotropic nanoporous materials
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poromechanics of saturated isotropic nanoporous materials

Vermorel, Romain ; Pijaudier-Cabot, Gilles ; Miqueu, Christelle ; Mendiboure, Bruno

Damage Mechanics of Cementitious Materials and Structures, pp.19-50

DOI: 10.1002/9781118562086.ch2

Toàn văn sẵn có

2
Micro-Crack Clustering, Non Local and Gradient Damage Models
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Micro-Crack Clustering, Non Local and Gradient Damage Models

Pijaudier-Cabot, Gilles

Damage and Fracture of Disordered Materials, pp.179-215

DOI: 10.1007/978-3-7091-2504-5_5

Toàn văn sẵn có

3
Continuum Damage and Scaling of Fracture
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuum Damage and Scaling of Fracture

Pijaudier-Cabot, Gilles ; Le Bellégo, Caroline ; Gérard, Bruno

Multiscale approaches of damage, NATO ASI school on physical aspects of fracture, pp.77-84

Toàn văn sẵn có

4
Bridges between Damage and Fracture Mechanics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridges between Damage and Fracture Mechanics

Mazars, Jacky ; Pijaudier-Cabot, Gilles

Handbook of Materials behaviour models, pp.542-548

DOI: 10.1016/B978-012443341-0/50060-0

Toàn văn sẵn có

5
Damage and permeability in quasi-brittle materials: from diffuse to localized properties
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damage and permeability in quasi-brittle materials: from diffuse to localized properties

Pijaudier-Cabot, Gilles ; Choinska, Marta ; Dufour, Frédéric

Multiscale Modelling of Heterogeneous Materials

DOI: 10.1002/9780470611364.ch15

Toàn văn sẵn có

6
Damage Models for Concrete
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damage Models for Concrete

Pijaudier-Cabot, Gilles ; Mazars, Jacky

Failures of materials, Handbook of Materials Behavior Models, pp.500-512

ISBN: 9780124433410 ; ISBN: 0124433413 ; DOI: 10.1016/B978-012443341-0/50056-9

Toàn văn sẵn có

7
Enriched Damage Models for Continuum Failure Analyses
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enriched Damage Models for Continuum Failure Analyses

Pijaudier-Cabot, Gilles ; De Borst, René

Continuum thermodynamics: The art of science of modeling material behavior, pp.355-366

DOI: 10.1007/0-306-46946-4_27

Toàn văn sẵn có

8
Ageing and durability of concrete structures
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ageing and durability of concrete structures

Pijaudier-Cabot, Gilles ; Haidar, Khalil ; Loukili, Ahmed ; Omar, Mirvat

International Centre for Mechanical Sciences, Degradations and Instabilities in Geomaterials, pp.255-286

ISBN: 9783211219362 ; ISBN: 3211219366 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-2768-1_9

Toàn văn sẵn có

9
Continuum damage modelling in geomechanics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuum damage modelling in geomechanics

Pijaudier-Cabot, Gilles ; Jason, Ludovic ; Huerta, Antonio ; Dubé, Jean-François

International Centre for Mechanical Sciences book series (CISM), Degradations and Instabilities in Geomaterials, pp.77-105

ISBN: 9783211219362 ; ISBN: 3211219366 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-2768-1_3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pijaudier-Cabot, Gilles
  2. Mazars, Jacky
  3. Dubé, Jean-François
  4. Haidar, Khalil
  5. Choinska, Marta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...