skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Ubiquitous Computing xóa Tác giả/ người sáng tác: Pietropaoli, Bastien xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Changing Interactions to Reduce Energy Consumption: Specification of a Context-Aware System Centered on the Home Occupants' Concerns
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing Interactions to Reduce Energy Consumption: Specification of a Context-Aware System Centered on the Home Occupants' Concerns

Fréjus, Myriam ; Dominici, Michele ; Weis, Frédéric ; Poizat, Germain ; Guibourdenche, Julien ; Pietropaoli, Bastien; Dominici, Michele (Editor)

ISBN: 9783642394751 ; ISBN: 3642394752

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...