skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: German xóa Tác giả/ người sáng tác: Picot, Arnold xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Trust in IT: Wann vertrauen Sie Ihr Geschäft der Internet-Cloud an?
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust in IT: Wann vertrauen Sie Ihr Geschäft der Internet-Cloud an?

Picot, Arnold ; Götz, Thomas ; Hertz, Udo

ISBN: 978-3-642-18109-2 ; E-ISBN: 978-3-642-18110-8 ; DOI: 10.1007/978-3-642-18110-8

Toàn văn sẵn có

2
Innovationsführerschaft durch Open Innovation: Chancen für die Telekommunikations-, IT- und Medienindustrie
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovationsführerschaft durch Open Innovation: Chancen für die Telekommunikations-, IT- und Medienindustrie

Picot, Arnold ; Doeblin, Stefan

ISBN: 978-3-540-87754-7 ; E-ISBN: 978-3-540-87755-4 ; DOI: 10.1007/978-3-540-87755-4

Toàn văn sẵn có

3
Spielend die Zukunft gewinnen: Wachstumsmarkt Elektronische Spiele
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spielend die Zukunft gewinnen: Wachstumsmarkt Elektronische Spiele

Picot, Arnold ; Zahedani, Said ; Ziemer, Albrecht

ISBN: 978-3-540-78714-3 ; E-ISBN: 978-3-540-78717-4 ; DOI: 10.1007/978-3-540-78717-4

Toàn văn sẵn có

4
Triple Play: Fernsehen, Telefonie und Internet wachsen zusammen
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triple Play: Fernsehen, Telefonie und Internet wachsen zusammen

Picot, Arnold ; Bereczky, Andreas ; Freyberg, Axel

ISBN: 978-3-540-49722-6 ; E-ISBN: 978-3-540-49724-0 ; DOI: 10.1007/978-3-540-49724-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Picot, Arnold
  2. Zahedani, Said
  3. Freyberg, Axel
  4. Hertz, Udo
  5. Götz, Thomas

theo chủ đề:

  1. Economics/Management Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...