skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: German xóa Tác giả/ người sáng tác: Pickel, Gert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion als Ressource für Rechtspopulismus? Zwischen Wahlverwandtschaften und Fremdzuschreibungen
Religion as resource for right-wing-populism? Between affinity and ascription

Pickel, Gert

Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, 2018, Vol.2(2), pp.277-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2510-1218 ; E-ISSN: 2510-1226 ; DOI: 10.1007/s41682-018-0032-z

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partizipation ohne Pass?
No naturalization, no participation?

Hunger, Sophia

Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, 2018, Vol.12(1), pp.279-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1865-2646 ; E-ISSN: 1865-2654 ; DOI: 10.1007/s12286-017-0373-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration als Gefahr für die politische Kultur?

Pickel, Gert ; Pickel, Susanne

Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, 2018, Vol.12(1), pp.297-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1865-2646 ; E-ISSN: 1865-2654 ; DOI: 10.1007/s12286-018-0380-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grenzöffnung oder Obergrenze?
Hospitality or hostility?

Diven, Polly ; Immerfall, Stefan

Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, 2018, Vol.12(1), pp.189-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1865-2646 ; E-ISSN: 1865-2654 ; DOI: 10.1007/s12286-018-0379-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migrantische Netzwerke und Integration: Das transnationale Kommunikationsfeld deutscher Einwandererfamilien in den USA
Migrant networks and integration: The transatlantic field of communication of German immigrant families in the US

Krawatzek, Félix ; Sasse, Gwendolyn

Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, 2018, Vol.12(1), pp.211-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1865-2646 ; E-ISSN: 1865-2654 ; DOI: 10.1007/s12286-018-0378-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Handbuch Transitional Justice: Aufarbeitung von Unrecht - hin zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbuch Transitional Justice: Aufarbeitung von Unrecht - hin zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie

Mihr, Anja ; Pickel, Gert ; Pickel, Susanne

ISBN: 978-3-658-02391-1 ; E-ISBN: 978-3-658-02392-8 ; DOI: 10.1007/978-3-658-02392-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pickel, Gert
  2. Blätte, Andreas
  3. Röder, Antje
  4. Pickel, Susanne
  5. Immerfall, Stefan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...