skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: U.S. Patent Grants (USPTO) xóa Tác giả/ người sáng tác: Picinbono, Guillaume xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for simulating the deformation of materials, notably of soft body tissues

Ayache, Nicholas ; Delingette, Herve ; Picinbono, Guillaume; Inria Institut National de Recherche En Informatique et En Automatique (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Picinbono, Guillaume
  2. Ayache, Nicholas
  3. Delingette, Herve
  4. Inria Institut National de Recherche En Informatique et En Automatique

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...