skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Tác giả/ người sáng tác: Piciché, Bernardo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'infinita vanita del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi.(Article)

Scerbo, Alberto

Forum Italicum, 2019, Vol.53(2), p.389(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5858 ; DOI: 10.1177/0014585819836663

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il topos della giustizia negata o deviata negli scenari siciliani di Nino Martoglio e Ugo Fleres.(Article)

Bombara, Daniela

Forum Italicum, 2019, Vol.53(2), p.425(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5858 ; DOI: 10.1177/0014585819831609

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosa cercano i giuristi nella letteratura?(Article)

Vitale, Vincenzo

Forum Italicum, 2019, Vol.53(2), p.232(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5858 ; DOI: 10.1177/0014585819838206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gli ultimi narratori di giustizia: un'esperienza italiana di letteratura dal diritto.(Article)

Ferro, Massimo

Forum Italicum, 2019, Vol.53(2), p.544(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5858 ; DOI: 10.1177/0014585819831668

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Piciché, Bernardo
  2. Vitale, Vincenzo
  3. Bombara, Daniela
  4. Scerbo, Alberto
  5. Bombara, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...