skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Picchiai, Djair xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mozart, Rock e a Ativação da Criatividade

Tieppo, Guilherme Macedo de Souza ; Reis, Germano Glufke ; Picchiai, Djair

Revista de Administração Contemporânea, 01 June 2016, Vol.20(3), pp.261-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-7849 ; E-ISSN: 1982-7849 ; DOI: 10.1590/1982-7849rac2016140048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...