skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Phung, Manh Duong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Novel Behavior-based Navigation Architecture of Mobile Robot in Unknown Environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Novel Behavior-based Navigation Architecture of Mobile Robot in Unknown Environments

Nguyen, Thi Thanh Van; Phung, Manh Duong; Dang, Anh Viet; Tran, Quang Vinh

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55506

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavior-based Navigation of Mobile Robot in Unknown Environments Using Fuzzy Logic and Multi-Objective Optimization

Tran, Quang; Tran, Quang (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 9, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.14257/ijca.2017.10.2.29

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...