skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Relations; Refugees/Immigration xóa Tác giả/ người sáng tác: Pholphirul, Piriya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Perception of Myanmar Development on its Return Migrants: Implications for Burmese Migrants in Thailand

Thet, Mya ; Pholphirul, Piriya

Journal of International Migration and Integration, Nov 2016, Vol.17(4), pp.995-1014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14883473 ; E-ISSN: 18746365 ; DOI: 10.1007/s12134-015-0446-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Immigration always Promote Innovation? Evidence from Thai Manufacturers

Pholphirul, Piriya ; Rukumnuaykit, Pungpond

Journal of International Migration and Integration, Feb 2017, Vol.18(1), pp.291-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14883473 ; E-ISSN: 18746365 ; DOI: 10.1007/s12134-016-0480-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...